Nawigacja

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Zagadnienia ogólne

 

1. Z biblioteki mogą korzystać

uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie dowodu osobistego, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

 

2. Zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników    lub materiałów edukacyjnych oraz tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły określa

zarządzenie dyrektora szkoły.

 

Funkcje biblioteki

 

Biblioteka:

1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych

szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w

szkole.

3. Jest miejscem, którym zajęcia mogą prowadzić nauczyciele, bibliotekarz korzystając ze

zgromadzonych zbiorów w tym multimediów jako źródła informacji i edukacji. W przypadku

większego zainteresowana techniką informacyjną (poszukiwanie informacji) uczniowie wraz z nauczycielami mogą korzystać z pracowni komputerowej –czytelnik samodzielnie bądź przy pomocy n-la bibliotekarza wyszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje.

4. Pełni funkcję ośrodka wiedzy informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,

kształtuje kulturę czytelniczą, rozwija wrażliwość kulturową i społeczną poprzez m.in.

-udział w Narodowym Czytaniu,

-dobór pozycji książkowych do potrzeb czytelników,

-wzbogacanie księgozbiorów (realizacja projektów np. „Książki naszych marzeń”)

-angażowanie uczniów do pracy na rzecz biblioteki,

-przygotowywanie konkursów,

-przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych w tym Festyn rodzinny, pasowanie na czytelnika, wyjazdowa ,,Gawęda Czytelnicza” coroczny Tydzień Kultury Języka, „Czwartkowe czytania” i inne.

6. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł

informacji oraz bibliotek.

7. Biblioteka/ bibliotekarz prowadzi działania mające na celu rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów i promujących czytelnictwo:

–konkursy, uroczystości szkolne, akcje czytelnicze, programy czytelnicze, propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii (roczne plany pracy).

 

Organizacja biblioteki

 

1. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe

na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie

przy zmianie pracownika.

2. Lokal:

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

Wyposażony jest w komputer.

3.Pracownicy:

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

4.Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z

organizacją roku szkolnego,

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w

bibliotece skontrum,

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

5. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

c) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych

ofiarodawców.

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) udzielania informacji,

d)współpraca z nauczycielami w zakresie pracy pedagogicznej i wychowawczej.

 

KSIĄŻKA PROSI

1. MYJ RĘCE PRZED CZYTANIEM.

2. NIE ZAGINAJ ROGÓW KARTEK-UŻYWAJ ZAKŁADKI.

3. NIE ŚLIŃ PALCÓW PRZY ODWRACANIU KSIĄŻEK.

4. NIE ZWIJAJ KSIĄŻKI W RULON.

5. NIE PISZ I NIE RYSUJ W KSIĄŻCE.

6. NIE CZYTAJ LEŻĄC.

7. NIE CZYTAJ PRZY SŁABYMŚWIETLE.

8. PRZY CZYTANIU ZACHOWAJ WŁAŚCIWĄPOSTAWĘ.

 

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA:

 

WTOREK

11:35- 12:35

CZWARTEK

10:35- 11:35

12:30-13:30

PIĄTEK

11:35-12:35

13:20- 14:20

 

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZK. 2016\2017

Cele:

1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego

szkoły.

2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

4. Promowanie biblioteki i zainteresowania książką wśród uczniów.

5. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.

6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

RODZAJ ZAJĘĆ

ODPOWIE

DZIALNY

TERMIN

UWAGI

PRACA PEDAGOGICZNA

1. Udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej.

a) wypożyczenia do domu

b) wypożyczenia materiałów bibliotecznych na lekcje

c) prowadzenie działalności informacyjnej

2. Praca z aktywem czytelniczym.

3. Współpraca z nauczycielami.

4. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną oraz szkolnymi

bibliotekami z terenu gminy.

5. Inspirowanie czytelnictwa.

a) konkursy czytelnicze i plastyczne

b) przygotowanie pasowania na czytelnika

c) angażowanie się w przygotowywanie imprez szkolnych i pozaszkolnych.

(np. jasełka, dzień patrona)

d) plebiscyty na najlepszego czytelnika

e) zorganizowanie święta biblioteki szkolnej oraz książki

f) zorganizowanie tygodnia kultury języka w naszej

szkole

g) zorganizowanie akcji pod hasłem „Czwartkowe czytanie”

6. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe

a) udział w konferencjach metodycznych i

samokształceniowych.

b) doskonalenie warsztatu pracy.

c) studiowanie prasy fachowej.

d) praca na rzecz szkoły ( zastępstwa doraźne, praca w

zespołach).

 

bibliotekarz

 

cały rok szk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień, maj

 

Marzec

 

Każdy czwartek

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECZNO- TECHNICZNE

1.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów.

a)

uzupełnianie księgozbioru

b)

selekcja i ubytkowanie

c)

porządkowanie książek

d)

naprawa, oprawianie książek

2.

Prace związane z darmowymi podręcznikami.

a)

wpisanie podręczników do księgi inwentarzowej

b)

pieczętowanie i opisywanie

c)

udostępnianie podręczników uczniom (umowy użyczenia)

3.

Dokumentacja pracy.

a)

dziennik biblioteki szkolnej

b)

Księga Inwentarzowa

c)

ewidencja ubytków (księga ubytków)

d)

statystyki wypożyczeń

e)

zestawienia czytelnictwa

f)

sprawozdania z działalności biblioteki

 

bibliotekarz

na bieżąco

 

 

 

 

 

Czytelnictwo w klasach I-VI

 

Klasa

Liczba

uczniów

 

Ilość

przecz.

książek

 

Średnia na

ucznia

 

Najlepsi czytelnicy

 

I

3

3

1

 

II

15

337

22,47

Sara Janikowska - 80

III

14

176

12,57

Maja Świerczyńska- 16
Jakub  Robak - 16

IV

10

18

1,8

Kacper Janicki -10

V

6

40

6,7

Marcel Pytel – 5

VI

12

36

3

Błażej Dyksiński – 5
Daria Kaczmarczyk - 5

Łącznie:

60

610

10,16

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt


  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
    Czostków 83
    29-105 Krasocin
  • 041 391 70 38

Galeria zdjęć