Nawigacja

KROPKA Projekt "Newsfoto - oko" Bo nie umiemy ze sobą rozmawiać. Dzieci w klatce uzależnień.

Gazetka szkolna

Projekt "Newsfoto - oko"

Projekt "Newsfoto - oko"

Projekt zrealizowano w terminie: 20 kwietnia – 19 czerwca 2009r.
     
      Podczas realizacji projektu zostały zakupione następujące środki trwałe: aparat fotograficzny, dyktafon oraz przenośna pamięć, sztalugi i tablica do wyeksponowania działań projektu na korytarzu szkolnym.
Całkowity koszt projektu 4 000 zł.
      Projekt oferował dodatkowe zajęcia dziennikarsko - fotograficzne, które miały na celu wspierać rozwój młodych talentów. Ponadto był on skierowany do zainteresowanych uczniów klasy III - VI.

W ramach projektu zaproponowaliśmy:

 • Wycieczkę do redakcji gazety i studia fotograficznego.
 • Spotkanie z dziennikarzem i fotografem.
 • Teoretyczno-praktyczne zajęcia dziennikarsko – fotograficzne.
 • Redagowanie tekstów informacyjno – publicystycznych i obróbka zdjęć.
 • Konkurs na ciekawy artykuł z życia szkoły.
 • Przygotowanie i wydanie szkolnej gazetki „Kropka” oraz albumu fotografii „Foto – oko”.
 • Wystawka prac uczniów dla społeczności szkolnej i lokalnej.
W trakcie projektu powstała prezentacja multimedialna o projekcie: newsfoto-oko.ppt

    

KONSPEKT ZAJĘĆ:

Cele  i zadania ucznia:

 • zapoznanie z zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zdjęć (fotografowaniem),
 • poznanie specyfiki pracy fotografa,
 • stosowanie podstawowych kryteriów estetycznych w kompozycji i wykonywaniu zdjęć,
 • samodzielne wykonywanie zdjęć – wykorzystanie swoich predyspozycji i uzdolnień,
 •  zdobycie podstawowych wiadomości na temat budowy i komputerowego składania gazety
 • ustalenie kodeksu pracy dziennikarza
 • wzorowanie się na profesjonalnych twórcach
 • pogłębianie świadomości językowej,
 • wartościowanie różnorodnych tekstów literackich i publicystycznych,
 • tworzenie własnych tekstów,
 • dbanie o spójność i prawidłową kompozycję wypowiedzi,
 • formułowanie tytułów i podtytułów, różnorodnych pod względem gramatyczno – stylistycznym,
 • odróżnianie komentarza od informacji,
 • redagowanie różnorodnych form wypowiedzi,
 • tworzenie stałych rubryk w czasopiśmie szkolnym,
 • sprawne posługiwanie się komputerem,
 • przepisywanie i formatowanie tekstów,
 • opracowanie graficzne gazetki.
 • przygotowanie i redagowanie odpowiedniego materiału,
 • kompletownie materiału do numeru (m. in. artykuły, sprawozdania, ankiety, wywiady, przykłady twórczości literackiej uczniów szkoły, rozrywka),
 • składanie gazetki (przepisywanie, formatowanie stron, opracowanie graficzne całości),
 • tworzenie strony tytułowej i stron środkowych,
 • praca z komputerem:
 • obróbka zdjęć,
 • wydrukowanie zdjęć,
 • wydrukowanie gazetki,
 • przygotowanie albumu.

 Sposoby i metody realizacji:

- zajęcia pozalekcyjne w pracowni komputerowej, w bibliotece,

- spotkanie z dziennikarzem,

- spotkanie z fotografem,

- lekcje w redakcji gazety i studio fotograficznym,

- praca indywidualna i zespołowa uczniów nad zadaniem,

- debaty, dyskusje, projektu

- praca w "terenie"- sondy, wywiady, uczestniczenie w imprezach szkolnych,

- praca z tekstem,

- gromadzenie z prasy ogólnopolskiej wycinków będących przykładami różnych gatunków dziennikarskich

- metody ćwiczeniowej (zajęć praktycznych, podczas których uczniowie samodzielnie redagują teksty i redagują gazetkę).

 Osiągnięcia beneficjenta:

 • Planuje pracę w zespole oraz indywidualnie.
 • Poznaje i oraz stosuje różne techniki wykonywania zdjęć.
 • Przygotowuje sprzęt i organizuje teren i miejsce pracy.
 • Stosuje podstawowe kryteria estetyczne w kompozycji i wykonywaniu zdjęć. S
 • tosuje zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem.
 • Wyjaśnia pojęcia związane z wydawaniem czasopism.
 • Efektywnie współpracuje w grupie.
 • Orientuje się w zasadach i sposobie organizowania pracy redakcji czasopisma.
 • Rozumie zależności panujące w zespole redakcyjnym.
 • Stosuje zasady pracy zespołowej w praktyce.
 • Podejmuje próby redagowania (lub przekształcania) tekstów, stosując różne style funkcjonalne.
 • Formułuje tytuły, śródtytuły, śródteksty tekstom redagowanym samodzielnie lub gotowym.
 • Tworzy tekst o spójnym i logicznym toku wypowiedzi, podporządkowanym nadrzędnemu tematowi.
 • Bierze udział w pracach grupy.
 • Przedstawia swoje propozycje na forum.
 • Poszukuje różnych sposobów rozwiązań.
 • Zabiera głos w dyskusji.
 • Przekonuje do swoich racji, stosując argumenty.
 • Potrafi uzasadniać swoje stanowisko.
 • Gromadzi fakty.
 • Zbiera materiały, pozwalające na rzetelne zapoznawanie się z różnymi aspektami sprawy.
 • Sporządza wartościowe notatki.
 • Przeprowadza sondę, np. wśród uczniów szkoły.
 • Opracowuje wyniki sondy, np. w postaci wykresu.
 • Komentuje uzyskane wyniki.
 • Redaguje sprawozdanie z uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych.
 • Wykorzystuje programy komputerowe przydatne w redagowaniu gazety np. MS Word, MS Publisher,
 • Drukuje, skanuje teksty i rysunki.
 • Wykorzystuje dyktafon i aparat cyfrowy podczas zbierania materiałów.
 • Rozwija swoje zainteresowania i talenty.
 • Poprawa własnej samooceny i poczucia własnej wartości.


Aktualności

Kontakt


 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
  Czostków 83
  29-105 Krasocin
 • 041 391 70 38

Galeria zdjęć